UBND xã Quế Châu
Địa chỉ : Thôn Phú Đa, Quế Châu, Quế Sơn
Điện thoại : 0235.3885314 - Fax: 0235.3885314
Website : quechau.gov.vn